Obchodní podmínky Seniorpohotovost.cz

Obchodní podmínky portálu www.seniorpohotovost.cz

(dále jen "Podmínky")

I. Úvodní ustanovení a definice

1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Mimafair s.r.o., se sídlem Buková 2554/6, Praha 3, IČO 24663298, (dále i jen "Provozovatel") provozovatele portálu www.seniorpohotovost.cz (dále i jen "Portál"), a jejího smluvního Partnera - Poskytovatele, jak je definován níže, jakož i podmínky užívání služeb Portálu Poskytovatelem a ostatními subjekty.

1.2 Definice pojmů:

1.2.1 "Dokumentací" se rozumí návrh smluvní dokumentace o poskytnutí prací Poskytovatele Klientovi, obvykle zahrnující návrh smlouvy o dílo a případné další s tím související dokumenty.

1.2.2 "Klientem" se rozumí uživatel, který má zájem zajistění prací a služeb od Poskytovatele.

1.2.3 "Kontem" se rozumí účet Poskytovatele služeb u Provozovatele, na který jsou skládány zálohy na úhradu poplatků. Konto je vedeno na k tomu určeném bankovním účtu Provozovatele.

1.2.4 "Nabídkou" se rozumí nabídka prací Poskytovatele Klientovi, učiněná v rámci portálu na konkrétní Objednávku.

1.2.5 "Objednávkou" se rozumí objednávka prací a služeb na Portálu, vedená pod specifickým identifikačním číslem, kterou zadá Klient.

1.2.6 "Poplatkem" se rozumí poplatek ve výši stanovené Sazebníkem poplatků, účtovaný Provozovatelem Poskytovateli za poskytnutí Služby.

1.2.7 "Registrací" se rozumí proces zadání údajů Poskytovatele na Portálu, způsobem k tomu určeným (představující návrh Poskytovatele na registraci), a poskytnutí registračních údajů Poskytovateli ze strany Provozovatele, umožňujících mimo jiné přístup k poptávkám Klientů v daném regionu.

1.2.8 "Poskytovatelem" se rozumí uživatel, který má zájem prostřednictvím Portálu nabízet poskytnutí svých prací a služeb Klientovi. Poskytovatel je povinen mít platné živnostenské oprávnění k poskytnutí prací a služeb.

1.2.9 "Sdělením" se rozumí informace textové, obrazové, zvukové či zvukově-obrazové povahy o Poskytovatelích a jejich pracích, které mohou být v rámci Portálu zadávány Provozovatelem a zobrazovány na Portálu, včetně hodnocení a prezentace Poskytovatelů na Portálu.

1.2.10 "Službou" či "Službami" se rozumí jakákoli služba, která je k dispozici Uživateli Portálu. Službou je zejména zveřejnění Objednávky, umožnění Nabídky, poskytnutí Dokumentace a zprostředkování uzavření smlouvy o dílo mezi Poskytovatelem a Klientem, zveřejnění prezentace Uživatele na Portálu a umožnění využívání inzertních, propagačních, publikačních funkcí Portálu.

1.2.11 "Uživatelem" se rozumí fyzická či právnická osoba, na jejíž jméno byla úspěšně provedena Registrace.

1.2.12 "Zhotovitelem" se rozumí Poskytovatel, jehož Nabídka byla přijata v rámci Služby Klientem.

II. Obecné podmínky Portálu

2.1 Služby jsou oprávněni využívat pouze řádně registrovaní Uživatelé.

2.2 Provozovatel není stranou smluvních či jiných vztahů mezi Poskytovatelem a Klientem a nenese tak vůči komukoli odpovědnost za splnění závazků mezi Poskytovatelem a Klientem, jejich porušení a vypořádání jejich vzájemných pohledávek, ani jakoukoli předsmluvní odpovědnost.

2.3 Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím Portálu nabízet a poskytovat výhradně práce,a služby jejichž nabídka a provádění je v souladu s platnými právními předpisy, a při poskytování prací se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy s tím spojené.

2.4 Je zakázáno

2.4.1 prostřednictvím Služeb zveřejňovat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace,

2.4.2 využívat Služeb v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob a vkládat na server osobní údaje jiných fyzických osob bez doložení jejich souhlasu či jiného zákonného oprávnění,

2.4.3 jakýmkoli způsobem narušovat provoz Portálu, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Portálu a zásahu do Portálu a fungování Služeb jiných uživatelů jiným způsobem, než který umožňuje Provozovatel v rámci standardně nabízených Služeb Portálu,

2.4.4 prostřednictvím Služeb zveřejňovat osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení zákonnosti zpracování těchto osobních údajů.

2.4.5 prostřednictvím Portálu zveřejňovat Sdělení porušující práva třetích stran či právní předpisy, v případě, že obsah sdělení spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je Uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně Provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem,

2.4.6 prostřednictvím Služeb propagovat, hodnotit či kritizovat jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi,

2.4.7 systematické či velkokapacitní zveřejňování Sdělení bez předchozího výslovného a konkrétního souhlasu Provozovatele.

2.5 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek a dalších případných podmínek poskytování služeb, zveřejněných na Portálu.

2.6 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu Uživatele, a to při každém úkonu Uživatele na Portálu.

2.7 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů znemožnit konkrétním osobám (uživatelům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k Portálu.

2.8 Provozovatel neručí za zachování sdělení či jiných dat ukládaných Uživateli na Portálu v rámci poskytovaných Služeb. Provozovatel obvykle provádí zálohy dat umístěných na Portálu, avšak není k tomu povinen; existence či neexistence záloh nezakládá se tím právo Uživatele na přístup k nim či jiná související práva, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.

III. Registrace Uživatele

3.1 Registrace Poskytovatele probíhá prostřednictvím registračního formuláře na Portálu. Podmínkou registrace Poskytovatele je mimo jiné doložení platného živnostenského oprávnění k provádění prací uváděných v rámci registrace. Ztratí-li Poskytovatel dané oprávnění, je povinen to bezodkladně Provozovateli oznámit; jakmile Provozovatel zjistí jakékoli nedostatky oprávnění Poskytovatele, je oprávněn jeho Registraci pozastavit nebo ukončit. Registrace Poskytovatele je v platnosti až do jejího ukončení rozhodnutím Provozovatele nebo na žádost Poskytovatele.

3.2 Registrace Klienta probíhá v rámci procesu zadání Objednávky a je jednorázová - spojená s konkrétní Objednávkou. Klient může být fyzickou i právnickou osobou. Je-li Klient spotřebitelem, je povinen to uvést při Registraci.

3.3 Po zadání údajů zájemce o Registraci zaregistruje Provozovatel Uživatele v systému Portálu a přidělí Uživateli unikátní identifikátory, sloužící k přístupu ke Službám.

3.4 Uživatel se zavazuje identifikátory udržovat v tajnosti, znepřístupnit je třetím osobám a zajišťovat jejich utajení tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. V případě ztráty či prozrazení identifikátorů je Uživatel povinen takovou skutečnost bezodkladně oznámit Provozovateli a vyžádat si nové identifikátory; poskytnutí nových identifikátorů může být ze strany Provozovatele zpoplatněno.

3.5 Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které Uživateli v důsledku ztráty či prozrazení identifikátorů vzniknou.

3.6 Provozovatel je oprávněn podmínit Registraci úhradou Poplatku či splněním jiných specifických podmínek, např. za účelem ověření identity Uživatele či splnění těchto Podmínek.

3.7 Není-li výslovně sjednáno jinak, je Uživatelem Klient nebo Poskytovatel, jehož údaje byly zadány při Registraci. Prokáže-li se, že Registrace byla provedena jinou osobou, aniž by k tomu měla tato osoba oprávnění, je Provozovatel oprávněn Registraci zrušit.

3.8 Uživatel, je-li právnickou osobou, je povinen jmenovat v rámci Registrace kontaktní osobu; nebude-li jmenována jiná osoba, považuje se za kontaktní osobu osoba uvedená při Registraci, a tato osoba bude oprávněna k veškerým jednáním. 

3.9 V případě opakovaného či závažného porušení těchto Podmínek Uživatelem, v případě porušení těchto Podmínek Uživatelem, které není napraveno ani na výzvu Provozovatele, při prodlení s úhradou Poplatků, anebo je-li proti Uživateli zahájeno insolvenční řízení, je Provozovatel oprávněn ukončit Registraci s okamžitou účinností.

IV. Služba sjednání prací

4.1 Klient je oprávněn v rámci Služby sjednání prací zadat na Portálu Objednávku, a to vyplněním všech požadovaných položek objednávkového formuláře, včetně údajů spojených s Registrací, zejména pak údajů o Klientovi, předmětu prací a očekávaném termínu provedení prací. Provozovatel může stanovit pro obsah Objednávky další podmínky, například její minimální cenu apod.

4.2 Řádně zadaná Objednávka je v rámci Služby automaticky zpřístupněna všem Poskytovatelům v daném regionu, poskytujícím danou kategorii prací a služeb. Za tuto Službu je účtován Poplatek.

4.3 Poskytovatelé, poskytující danou kategorii prací, mohou učinit Klientovi v reakci na Objednávku svou nabídku. Tyto nabídky jsou následně v rámci Služby zaslány Klientovi, který je oprávněn si z nich v rámci Služby vybrat Poskytovatele, s nímž má zájem sjednat provedení prací - Poskytovatele, a to za cenu prací stanovenou Portálem v rámci Služby shodně pro kteréhokoli z Poskytovatelů. Takto stanovená cena představuje cenu práce Poskytovatele, není v ní zahrnuta případná cena materiálu či jiných (souvisejících) služeb neposkytovaných Poskytovatelem.

V. Služba zveřejňování Sdělení

5.1 Klienti, kteří využili Služby sjednání prací, jsou oprávněni zveřejňovat na Portálu Sdělení, obsahující hodnocení Poskytovatelů a jimi dodaných prací a služeb. Provozovatel může umožnit zveřejňování obdobných Sdělení též jiným Uživatelům nebo je zveřejňovat sám.

5.2 Poskytovatelé mohou zveřejňovat na Portálu svá propagační a jiná Sdělení, a to obvykle za Poplatek a za podmínky jejich odsouhlasení Provozovatelem.

5.3 Uživatelé souhlasí s tím, že za podmínek stanovených Portálem mohou být na Portálu zobrazována Sdělení či informace zadané Provozovatelem či jeho obchodními partnery, zejména pak obchodní a reklamní sdělení.

5.4 Za podmínek stanovených Portálem může být Uživateli umožněno jednotlivá Sdělení mazat.

5.5 Zveřejnění Sdělení může být Provozovatelem rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude Sdělení automaticky smazáno.

5.6 Uživatel je plně odpovědný za Sdělení, které v rámci Služeb zveřejní. Provozovatel není povinen provádět průběžnou kontrolu zveřejňovaných Sdělení; Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Sdělení ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost Sdělení.

5.7 Provozovatel odpovídá za obsah Sdělení zveřejněného Uživatelem v rámci Služeb jen 

(a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo 

(b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Pro splnění podmínky pod písm. (b) se vyžaduje jak informování Provozovatele o protiprávnosti Sdělení či jednání, tak přiměřené osvědčení či prokázání takové protiprávnosti (nestačí tvrzení o protiprávnosti).

5.8 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů odložit zveřejnění Sdělení v rámci Služeb, a to zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu Sdělení.

5.9 Pokud jde o Sdělení, zahrnující obsah chráněný autorským právem, platí, že:

5.9.1 Uživatel zadáním Sdělení ke zveřejnění v rámci Portálu uděluje Provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou a dále převoditelnou licenci k užívání Sdělení a nakládání s obsahem Sdělení a jeho jednotlivými součástmi v rámci jakéhokoli média, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn Sdělení dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci Služeb, i mimo Služby a Portálu.

5.9.2 Licence udělená Uživatelem k Sdělení nezaniká ani smazáním Sdělení Uživatelem ani ukončením Registrace.

5.9.3 V případě, že by práva Uživatele k Sdělení neumožňovala udělení licence v rozsahu dle tohoto článku, platí, že licence je Provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by Uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit Provozovatel příslušná omezení udělované licence a odpovídá Provozovateli za veškeré škody, které Provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném Provozovatelem.

5.9.4 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k Sdělením zveřejněným v rámci Služeb, zejména pak do práv Provozovatele k datům umístěným na Portálu, tato data či jejich část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas Provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétních dat, k nimž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

VI. Poplatky

6.1 Stanoví-li tak tyto Podmínky anebo je-li to uvedeno na Portálu v souvislosti s poskytovanými Službami, má Provozovatel vůči Uživateli nárok na Poplatek stanovený dle Sazebníku poplatků, zveřejněného Provozovatelem.

6.2 Poplatky jsou hrazeny zásadně předem, tedy poskytnutí Služby je podmíněno úhradou Poplatku, není-li Provozovatelem v konkrétním případě rozhodnuto jinak.

6.3 Poplatky jsou hrazeny platebními metodami uvedenými na Portálu, obvykle prostřednictvím platební brány provozované třetí stranou, či bankovním převodem. Platební údaje poskytne Uživateli Provozovatel prostřednictvím Portálu, a nebo na vyžádání. Jsou-li s konkrétní platební metodou spojeny poplatky či srážky, nese je Uživatel, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

6.4 Pro úhradu Poplatků a blokaci záloh na Poplatky, hrazených Poskytovateli za Službu sjednání prací, může být vyžadováno složení částky odpovídající výši Poplatku (popř. vyšší částky) Poskytovatelem. V takovém případě umožní Provozovatel Poskytovateli automaticky nebo na vyžádání zjištění stavu platby. 

6.5 Dle Sazebníku poplatků může být v případě úhrady Poplatků na delší časové období předem poskytnuta Uživateli sleva, obvykle ve formě určitého množstevního rozsahu nebo časového období poskytování Služeb zdarma.

6.6 Dle Sazebníku poplatků mohou být Uživateli účtovány další jednorázové Poplatky za jednotlivé nadstandardní Služby, například za zveřejňování zvláštních forem Sdělení, prodloužení jejich platnosti, jejich zvýraznění, zveřejňování reklamy Uživatele atp.

6.7 Daňový doklad na uhrazené Poplatky je vystavován (nedohodnou-li se strany jinak) vždy zpětně do 14 dnů od přijetí platby v elektronické podobě.

VII. Výhrady a sankce

7.1 Provozovatel je oprávněn zablokovat či neposkytovat Uživateli Službu v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných uživatelů či jiných třetích osob.

7.2 Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele zablokovat provádění Služeb Uživateli.

7.3 Provozovatel je oprávněn v případě důvodného podezření z ohrožení fungování Portálu či Informačních služeb zamezit přístupu Uživatele či Stránek k Portálu či Informačním službám.

7.4 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Portálu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz Portálu jako celku (popř. jeho některých částí), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; o tom bude, je-li to možné, v dostatečném předstihu Uživatele informovat.

7.5 Odpovědnost Provozovatele za případnou újmu způsobenou porušením povinností při poskytování Služeb anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně Provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně Služeb (výši Poplatků) uhrazené daným Uživatelem Provozovateli.

7.6 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v provádění Služeb, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k provedení Služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

VIII. Osobní údaje a další ujednání

8.1 Provozovatel zpracovává v souvislosti s provozováním Portálu a poskytování Služeb osobní údaje mimo jiné následujících kategorií subjektů údajů: Uživatelů - fyzických osob, jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob. Tyto osobní údaje zpracovává Provozovatel jako správce.

8.2 Provozovatel nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

8.3 Při zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

8.4 Subjekty údajů mají vůči Provozovateli právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Provozovatel vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být smazán), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@seniorpohotovost.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Provozovatele.

8.5 Pokud se subjekt domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Provozovatele je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele Provozovatele nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, bude k řešení vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Provozovatele.

9.3 Tyto Podmínky, rozsah a parametry Služeb i Sazebník poplatků mohou být ze strany Provozovatele jednostranně měněny, a to s účinností nejdříve od prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení nového znění Uživateli.

9.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2020.